Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op 11 april j.l. werden vertegenwoordigers uit de overheid, zorg, het onderwijs en bedrijfsleven bijgepraat over de actuele ontwikkelingen binnen het Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg. De leden van dit informele netwerkplatform werken over sectoren en domeinen heen met elkaar samen. Het Gezondheidsakkoord wil in Zuid-Limburg de regionale achterstand in gezondheid en participatie op de rest van het land inlopen. De aanwezigen werden geüpdatet over lopende projecten, waarbij De Gezonde Basisschool van de Toekomst bijzondere aandacht kreeg. Bovendien werden nieuwe aanzetten gedaan om de ambities van het Gezondheidsakkoord verder gestalte te geven. Er is een beweging ontstaan.

Binnen het Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg staan de thema’s Jeugd, Arbeid & Participatie, Wijk & Buurt en Burgerkracht centraal. Het netwerk zorgt voor het delen van kennis, het uitwisselen van ervaringen en het koppelen van projecten en programma’s. De bijeenkomst van 11 april vond plaats op Chateau Bethlehem in Maastricht en werd door meer dan honderd mensen bezocht.

Gezonde Basisschool van de Toekomst

Binnen het thema Jeugd is De Gezonde Basisschool van de Toekomst uitgegroeid tot een blikvanger. Het is een gezamenlijk initiatief van MUMC+, Onderwijsstichting Movare, Universiteit Maastricht, GGD Zuid-Limburg, Kinderopvang Parkstad en Kinderopvang Humanitas. Via het project wordt op scholen – via o.a. het stimuleren van gezonde voeding en meer beweging – gewerkt aan een gezonde toekomstige generatie.

De scholen die tot nu toe meedoen – drie in totaal – zien de BMI (Body Mass Index) van kinderen zienderogen dalen, blijkt uit de resultaten. Daarnaast ontwikkelen de kinderen structureel een betere levensstijl en verbetert de sfeer op school. Bovendien nemen de kinderen hetgeen ze op gezondheidsgebied leren, mee naar huis. Hierdoor worden ook de ouders gestimuleerd om gezond te leven.

Krachtige beweging

De Gezonde Basisschool mag zelfs rekenen op belangstelling vanuit de Haagse politiek en andere regio’s in het land. De ambitie ligt er nu om het project naar meer basisscholen in Limburg uit te rollen. Verder is er de uitdaging om het project én het gedachtegoed duurzaam te verankeren in de provincie. Zodat de toekomstige generaties – de werknemers van later – gezond en vitaal zullen zijn en dus volop kunnen meedoen aan de arbeidsmarkt én de maatschappij.

“Er is sinds de start van dit project, mede door het Gezondheidsakkoord, een enorme beweging op gang gekomen. De massa achter deze beweging zorgt voor kracht. En die kracht moeten we gebruiken om het idee van de Gezonde Basisschool van de Toekomst op te schalen. Zodat we in 2030 echt kunnen zeggen dat we in Zuid-Limburg de gezondste jeugd van Europa hebben”, aldus Anita Vreugdenhil, kinderarts bij het MUMC+.

Maria Jansen van de Universiteit Maastricht, één van de initiatiefnemers, presenteerde tijdens de bijeenkomst in Maastricht een boekje, dat de ontwikkeling van de Gezonde Basisschool samenvat. U kunt dit boekje hier downloaden.

Grenzen slechten

De bijeenkomst in Maastricht ging uiteraard over meer dan de Gezonde Basisschool alleen. Rondom het thema Arbeid & Particpatie werd er onder meer gesproken over de vraag hoe werkgevers meer aandacht kunnen besteden aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Met meer oog voor individuele trajecten gericht op het het verbeteren van de persoonlijke vitaliteit van een werknemer. Daarnaast bleek ook het ondersteunen van mkb’ers, die aan de slag willen met de gezondheid van hun organisatie, een belangrijk gespreksonderwerp. “Niet iedereen beschikt immers over een HR-staf van enkele tientallen mensen, zoals grote multinationals die wél hebben”, benadrukte LWV-directeur Huub Narinx, die ook aan de bijeenkomst deelnam.

Bijzondere aandacht is er ook voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen heeft talent en is hard nodig. Werkgevers en werknemers hebben daar, door de steeds groter wordende tekorten op de arbeidsmarkt, meer oog voor en belang bij. Succesvolle voorbeelden als Beyond, een reïntegratie project in de MedTech sector, kunnen ook in andere sectoren als zorg, onderwijs en hospitality worden toegepast. Mensen worden daarbij uitdrukkelijk in leerwerktrajecten op een beter kwalificatieniveau gebracht, zodat hun arbeidsmarktpositie duurzaam wordt versterkt.  

De algemene conclusie over hoe het streven van het Gezondheidsakkoord in de nabije toekomst vorm kan krijgen, spitste zich toe op één belangrijke, eerste stap: het slechten van grenzen. “Gericht op samenhang tussen onder andere gezondheid, welzijn, participatie en veiligheid. Maar ook het doorbreken van grenzen tussen partijen, bedrijven, instituten, gemeenten, provincies en landen”, benadrukt wethouder Leon Geilen (Sittard-Geleen). “Kortom: een brede verbinding.”

Als voorbeeld noemde hij Munstergeleen. Hier wordt op wijkniveau gewerkt aan nieuwe verbindingen, gericht op de vitaliteit van de burgers, jong en oud. Dat is volgens Geilen de kracht van het Gezondheidsakkoord: Op de schaal van de wijk zorgen dat de burger profiteert en op de schaal van de regio en de provincie zorgen dat initiatieven worden verstevigd en verbreed.

Primeur: agenda voor Zuid-Limburg

Vandaar dat Geilen de aanwezigen de primeur gaf van ‘Samen maken we Nederland groter’; een agenda voor Zuid-Limburg met daarin speerpunten voor een versterkt partnerschap tussen de Provincie en de regio. Het doel is om te komen tot een programma voor Zuid-Limburg, waarmee de potentie van de regio door investeringen optimaal benut wordt. De agenda is een initiatief van alle Zuid-Limburgse gemeenten. Het Gezondheidsakkoord behoort tot een van de drie speerpunten in deze agenda. Het document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ESZL, de Stadsregio Parkstad en tal van andere maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. De agenda bouwt voort op de eerder verschenen regionale actieplannen van prof. dr. Luc Soete en wordt meegenomen in de onderhandelingen voor de nieuwe coalitie in Provinciale Staten.

Lees hier meer over de agenda voor Zuid-Limburg: ‘Samen maken we Nederland groter’.

(Foto’s: Frits Widdershoven)


Dit doet ESZL:

ESZL faciliteert de ontwikkeling van het Gezondheidsakkoord, vanwege het belang van een gezonde bevolking voor de Zuid-Limburgse economie. Via het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt richt ESZL zich op het beter functioneren van de Zuid Limburgse arbeidsmarkt, met het oog op de toekomstbestendigheid van de Zuid Limburgse economie. Belangrijke aandachtspunten zijn het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid; het investeren in talentontwikkeling op alle niveaus; het bevorderen van de actieve deelname aan het arbeidsproces en het voorkomen van uitval en uitsluiting.