De economische samenwerking in Zuid-Limburg staat in 2019 voor een jaar van actie. De speerpunten zijn helder, de programmalijnen worden uitgewerkt en de eerste uitdagingen worden concreet aangepakt. Maar ESZL is in de eerste plaats een samenwerkingsverband van Zuid-Limburgse gemeenten, het bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen. Wat is de plaats van de Provincie Limburg hierin? Welke rol kan de Provincie spelen in het meebouwen aan Zuid-Limburg als een van de aantrekkelijkste regio’s in Europa? Een gesprek met gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur): “We moeten ons nog vaker afvragen waarom we bepaalde zaken doen.”

Van den Akker is namens de Provincie zogenaamd ‘agendalid’ van het ESZL-bestuur. De samenwerkende partijen zijn vooral zélf aan zet”, benadrukt de gedeputeerde. “Wat we als Provincie wél kunnen doen, is faciliteren of financiële ondersteuning bieden. En natuurlijk nieuwe ontwikkelingen signaleren of ons netwerk inzetten om andere waardevolle partijen te laten aansluiten. “

Zo draagt de Provincie bij aan een gezamenlijke MKB-aanpak voor heel Limburg, die aan de ESZL-overlegtafel ontstond. Inmiddels wordt de aanpak gedragen door Ondernemend Limburg (waarin MKB Limburg, LWV en de LLTB participeren), Keyport 2020, Economic Development Board en ESZL. De MKB-aanpak werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van Ondernemend Limburg gepresenteerd.

Brightlands is van ons allemaal

Innovatie van het MKB staat hoog op de agenda van de economische samenwerking in Zuid-Limburg. De aansluiting van de sector op de Brightlands-campussen is in dit licht een belangrijk gespreksonderwerp. Hoe kunnen MKB’ers beter aansluiten op de kennis en innovaties die worden ontwikkeld binnen de campussen? “In de eerste plaats moeten ondernemers zelf de handschoen oppakken. Kijken waar de kansen liggen en die proberen te grijpen”, aldus Van den Akker. “We proberen wel, door o.a. vouchers beschikbaar te stellen waar bedrijven een beroep op kunnen doen, te helpen bij het verbeteren van bijvoorbeeld ondernemersvaardigheden van de uitvinders op de campussen.”

Van den Akker hecht er veel waarde aan dat de thema’s die centraal staan op de Brightlands-campussen, gekoppeld worden aan uitdagingen in de regio. De kennis op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen inzetten voor de verduurzaming en energietransitie in de provincie of een crossover maken tussen de Brightlands Maastricht Health Campus en de Brightlands Campus Greenport Venlo om gezonde voeding te ontwikkelen, stelt hij. “En op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen zie je dat de politie nu gebruik gaat maken van innovatieve kennis en technologie op het gebied van data, om zo een probleem als cybercriminaliteit aan te kunnen pakken.”

Om vervolgens een kritische noot te plaatsen: “Maar we moeten ons nog vaker afvragen waarom we bepaalde zaken doen. Blockchain of Artificial Intelligence zijn relevante ontwikkelingen in de wereld, maar we moeten goed kijken waarvoor we het kunnen gebruiken in Limburg. Waar ligt de behoefte en waar kunnen we op inspelen?” Tevens zou Van den Akker graag zien dat, naast de grote spelers, zoals o.a. de Universiteit Maastricht en de Provincie zelf, er ook andere partijen aandeelhouder kunnen worden in de Brightlands Campussen. “In kind of concreet, met aandelen”, aldus de gedeputeerde. “Brightlands is van ons allemaal.”

Goede voorbeelden

Op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs stelt Van den Akker vast dat diverse gemeenten initiatieven hebben gelanceerd, die succesvol zijn gebleken. “Kijk maar naar de gemeenten in Parkstad, hoe zij samen met VDL Nedcar veel mensen weer aan het werk hebben gekregen”, zegt hij. “Dat zijn voorbeelden van hoe je de regie kunt nemen.”

Maar waar blijft de Provincie als het gaat om dit vraagstuk? “We zetten in op gezamenlijke bewustwording, via het aanvalsplan arbeidsmarkt Zo WERKT Limburg”, legt Van den Akker uit. “Hierin staat een leven lang leren centraal; de wetenschap dat je je als werknemer continu moet blijven ontwikkelen. Dat je nu bepaald werk hebt, betekent immers niet dat je dat straks ook nog hebt.” De lessen die op diverse plekken worden getrokken als het gaat om dit onderwerp, worden tevens gedeeld met andere plaatsen in de provincie. “Die goede voorbeelden zijn leerzaam en inspirerend. Via het aanvalsplan willen we goede voorbeelden laten zien aan gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen.”

Inspelen op behoefte

Een ander belangrijk item in de economische samenwerking in Zuid-Limburg, is de internationale profilering van de regio. Voorheen was er in de vorm van Connect Limburg één partij die één strategie had ontwikkeld om de hele provincie Limburg te vermarkten. Connect Limburg is echter niet meer; Van den Akker wil nu per regio kijken waar de behoeftes op internationaal vlak liggen en op basis daarvan een profilering ontwikkelen.

“In Zuid-Limburg, maar ook op andere plekken in de provincie, kan dat congrestoerisme zijn. Maar we kunnen ook kijken hoe we ons als regio kunnen wegzetten richting de internationale logistieke sector. Of hoe we buitenlandse investeerders kunnen aantrekken.”

Van den Akker ziet de economische ontwikkeling van Zuid-Limburg als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Waar nodig kan de Provincie zoals gezegd faciliteren of financiële prikkels geven, maar alle betrokken partijen moeten volgens de gedeputeerde proportioneel bijdragen.

“Bovendien biedt de Europese Unie enorme mogelijkheden”, vindt Van den Akker. “Er wordt voor financiering vaak aangeklopt bij alleen de Provincie, terwijl er Europese subsidies zijn die heel aantrekkelijk kunnen zijn voor andere overheden, ondernemers, scholen en kennisinstellingen. Door met z’n allen de schouders eronder te zetten en slim gebruik te maken van kansen die er liggen, zowel binnen onze grenzen als daarbuiten, ben ik ervan overtuigd dat Limburg zich economisch gezien sterker zal blijven ontwikkelen dan voorheen en beter dan het landelijk gemiddelde.”

(Foto’s: Emily Heijthuisen)