MKB & Innovatie

Scope van het programma

Het programma MKB richt zich op het versterken van het MKB in de volle breedte vanuit de overtuiging dat het MKB een onmisbare pijler vormt onder een toekomstbestendige economie in Zuid Limburg. Aandachtspunten zijn daarbij het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs/kennisinstellingen en overheid, concrete ondersteuning van MKB’ers met groei en of innovatieplannen – ook over de grens – en het positioneren van het MKB als belangrijke schakel in diverse maatschappelijke opgaven.

Maatschappelijke opgave

De economische kracht zit in de grote diversiteit aan bedrijven, een mix van groot – midden en klein bedrijf en een diversiteit aan sectoren. Landelijk gezien levert het MKB ruim 60% van de toegevoegde waarde in de economie en ruim 70% van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. In (Zuid) Limburg is sprake van een afwijkend beeld. De toegevoegde waarde in de Limburgse economie komt voor ruim 60% van het grootbedrijf en levert het grootbedrijf in Zuid Limburg driekwart van de werkgelegenheid.

In zowel economisch als maatschappelijk opzicht is het MKB van groot belang. In maatschappelijk opzicht levert het MKB een belangrijke bijdrage. Familiebedrijven zijn vaak voortrekkers op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat willen we bereiken?

Een krachtig en innovatief MKB dat voldoende toegerust is om ook in de toekomst een dragende pijler te vormen onder de Zuid Limburgse economie. Om de Zuid Limburgse economie meer toekomstbestendig te maken is het van belang het MKB aandeel in de regionale economie te vergroten. Inzetten op groei en versterking van de innovatiekracht zien we als de belangrijkste strategieën om dit te realiseren. Groei moet in dit perspectief vooral gezien worden in termen van het verhogen van de productiviteit door efficiënter en vernieuwend ondernemen. Het is van belang daarbij aan te sluiten bij de ambitie van het rijk welke gericht is op een transitie naar een duurzame en digitale economie. Een en ander is uitgewerkt in het landelijk MKB Actieplan. Het ministerie heeft tot 2021 ruim 200 miljoen beschikbaar om tot uitvoering van dit actieplan te komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

De aanpak staat en valt met de inbreng vanuit het bedrijfsleven. De vraag en behoefte van de ondernemer stellen we centraal. Dit bepaald de richting van te ontwikkelen projecten en het leggen van de juiste verbindingen om tot vruchtbare samenwerkingsverbanden te komen. Vanuit de overtuiging dat de triple helix partners elkaar nodig hebben om de missie van een krachtig en innovatief MKB te verwezenlijken, zal ESZL als verbinder en aanjager lopende en nieuwe initiatieven van de triple helix partners faciliteren. Kansrijke initiatieven zijn die initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan onze gezamenlijke ambitie, die realistisch en haalbaar zijn en met duidelijk ownership bij de initiatiefnemers waarbij zij ook garant kunnen en willen staan voor continuïteit.

Waar zetten we primair op in:

 1. Ondersteuning van ondernemers in hun groei- en of innovatieambities
 2. Verbinding tussen campussen en MKB verbeteren
 3. Innovatie en kwaliteitsslag in de Toerisme & Leisure en de agrofood sector
 4. Verhogen vitaliteit werknemers
 5. Aanzetten tot verbeteren en vereenvoudigen dienstverlening vanuit lokale overheden aan MKB bedrijven
 6. Het vergroten van bewustwording binnen het MKB over de opgaven van verduurzaming enerzijds en de kansen op groei en innovatie voor het MKB

De projectenportefeuille bestaat in 2019 uit een reeks aan lopende projecten welke in de periode LED gestart zijn. Enkele nieuwe projecten gaan van start zoals de Integrale MKB aanpak, Strategisch Innoveren en Limburg Leads. Daarnaast zijn er initiatieven die nader worden uitgewerkt en tot nieuwe projectvoorstellen leiden. Deze zullen in 2019 ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Initiatieven in ontwikkeling:

 • ‘De Groene Hart’ gemeenten ontwikkelen een eigen strategische agenda en programma. In 2019 stelt ESZL middelen beschikbaar (personeel/ financiën/communicatie) om deze ontwikkeling te ondersteunen.
 • Daarnaast zullen we in 2019 inzetten op het uitwerken van een pilot digitalisering in het MKB. De pilot digitalisering zal zich richten op groei in productiviteit en efficiency voordeel in de bedrijfsvoering binnen het MKB. Dit in aansluiting op het landelijk actieplan MKB en de daarin benoemde speerpunten. Mogelijke partners: Smart Service Campus, Google, MKB bedrijven met ambitie tot verdere digitalisering.
 • Het ontwikkelen van een kenniscenter over duurzaamheid voor het MKB om MKB’ers te ondersteunen in de verduurzamingsopgaven en om kansen te pakken die kunnen leiden tot groei en innovatie. Hierbij de kennis en kunde uit het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de campussen met elkaar te verbinden.

Sturing

De sturing op het programma gebeurt via het kernteam MKB. Dit kernteam zal triple helix worden samengesteld.

Het kernteam stuurt op programmaniveau op:

 • Het bereiken van de beoogde maatschappelijke impact
 • De verankering van de uitgangspunten van ESZL (aanpak op Zuid Limburgse schaal, triple helix samenwerking in de uitvoering en directe impact voor het bedrijfsleven)
 • De afstemming met relevante stakeholders
 • De kwaliteit en relevantie van de voorgestelde acties/projecten
 • De inzet van middelen
 • Op het niveau van de projecten zijn de projectpartners verantwoordelijk voor de inhoudelijke en operationele aansturing in lijn met de beoogde

Resultaten

 1. Aansluiting landelijk actieplan MKB en cofinanciering lostrekken voor regionale projecten.
 2. Operationalisering MKB aanpak door Ondernemend Limburg. Monitoring op tevredenheid bij ondernemers en effect in termen van versterking ondernemerschap, gerealiseerde groei (toename productiviteit) en /of innovatie (bedrijfsvoering, producten, diensten)
 3. Een uitgewerkt programma Groene Hart: ambitie, opgaven, projecten, budget.
 4. Brightlands Innovation Factory. Doel van BIF is de opbouw van een starters eco systeem rond de inhoudelijke zwaartepunten van de De start van 30 nieuwe startups per jaar die landen in de regio en hier verdere uitgroeien. In 2019 verbreding naar MKB.
 5. Een pilot project digitaliserings met een groep van min. 10 mkb bedrijven gericht op vergroten afzetmarkt en betere kennis van de klant waardoor er groei in productiviteit kan. Daarnaast zal de pilot zich richten op digitalisering in de bedrijfsvoering waardoor MKB’ers efficiënter kunnen ondernemen.
 6. Een uitgewerkt projectplan ter realisatie van een kenniscenter over duurzaamheid voor het MKB.
 7. Een quick scan bij gemeenten Zuid Limburg naar de wijze waarop dienstverlening aan ondernemers is georganiseerd en waar quick wins gerealiseerd kunnen worden in de dienstverlening vertrekkend vanuit de vraag/behoefte van ondernemers.

Middelen

De middelen binnen ESZL worden ingezet als co-financiering en hefboom om andere financiële bijdragen te verwerven. Op grond van de concrete projecten zal aansluiting gezocht worden bij potentiele co-financiers.

Uitvoering opstartfase

Om de dynamiek van het economisch samenwerkingsverband nieuw leven in te blazen is het van belang om projecten te starten welke de afgelopen periode in een voorbereidende fase nader zijn uitgewerkt. Het beschikbaar stellen van de benodigde middelen is hiertoe noodzakelijk. Parralel hieraan loopt het proces waarbij nieuwe initiatieven worden uitgewerkt naar concrete programma/projectvoorstellen. Tot slot zal meer effort worden gestoken in het zichtbaar maken van het MKB en de ontwikkelingen die hier spelen, door gerichte aandacht via de beschikbare communicatiekanalen van ESZL.

 

Acties 1e kwartaal 2019
Opstarten project Strategisch Innoveren;

opdrachtverlening aan UNU-MERIT, werving en selectie van deelnemende MKB bedrijven

Start MKB Aanpak; definitief plan van aanpak en

begroting, governance en monitoringsafspraken

Uitwerken ESZL programma binnen Limburg Leads
Ondersteuning en facilitering Groene Hart Gemeenten in positioneringsproces; Ambitie en programmaontwikkeling
Afronden diverse lopende projecten;

eindrapportages en financiële afwikkeling

Wekelijks MKB bedrijf in de spotlight in ESZL nieuwsbrief en social media