New Deal: Vanuit netwerk arbeidsmarkt aanpakken in Zuid-Limburg

By 30 juni 2018 Nieuws

Met een New Deal voor de arbeidsmarkt, gaat Zuidoost-Nederland zich inzetten voor een regio waar mensen verzekerd zijn van werk en werkgevers verzekerd zijn van mensen. Met een focus op een leven lang ontwikkelen, worden uitdagingen aangepakt, zoals enerzijds de krapte op de arbeidsmarkt en anderzijds de menselijke kant: het streven om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen voor de triple helix-partijen die vormgeven aan economische samenwerking in Zuid-Limburg.

In de New Deal zijn afspraken gemaakt over het stimuleren van werknemers en werkgevers om zich daadwerkelijk verder te ontwikkelen, het samenbrengen van fondsen die dit mogelijk maken, innovatie van het onderwijs, het stimuleren van een internationale aanpak van de arbeidsmarkt én het gezamenlijk ontwikkelen van toekomstige arbeidsmarktscenario’s.

Verbinder van netwerken

De New Deal werd gesloten door alle leden van Brainport Network tijdens een bijeenkomst op Kasteel Geldrop. In Brainport Network zijn zes regio’s en de provincies Noord-Brabant en Limburg vertegenwoordigd. Brainport verbindt regionale netwerken, waarbinnen in triple helix-verband met elkaar wordt samengewerkt: tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen. Zuid-Limburg en de regio Eindhoven worden als sterkhouders gezien binnen Brainport Network; regio’s met tal van economische kartrekkers en voorbeeldprojecten met (inter)nationale weerklank.

Van elkaar leren

Zuid-Limburg is zo’n regio waarbinnen die driehoek gebouwd wordt aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt, als één van de pijlers onder de regionale economie. De New Deal zorgt voor een uitbreiding en versterking van het reeds bestaande netwerk in Zuid-Limburg.

“Door de New Deal wordt het gemakkelijker om in verbinding te komen met en te leren van succesvolle arbeidsmarkt-initiatieven elders in Zuidoost-Nederland”, zegt Paula L’Ortye. Zij is, samen met Marjo Hendriks en Karolien Leonard, namens de drie centrumgemeenten Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen, kwartiermaker voor de economische samenwerking in Zuid-Limburg.

“Je hoeft als regio immers niet het wiel opnieuw uit te vinden. Door de New Deal ontstaat er een netwerk dat groter is dan dat van Zuid-Limburg alleen. Bovendien zijn er in onze regio ook een aantal mooie projecten te vinden, die buiten Zuid-Limburg tot de verbeelding spreken.”

Concurrentiepositie versterken

Het project beyond is hier een voorbeeld van. Dit project richt zich op logistieke bedrijven in medical device-branche. Deze bedrijfstak is in Zuid-Limburg rijk vertegenwoordigd, onder meer in de vorm van een grote vestiging van Medtronic op bedrijventerrein Avantis in Heerlen. De medical device-branche heeft veel baat bij goed opgeleid en gekwalificeerd personeel. beyond biedt bedrijven in deze branche daarom vraaggestuurd onderwijs, waardoor medewerkers continu hun competenties kunnen verbeteren. Bovendien worden er binnen het netwerk van beyond kennis en innovaties gedeeld, waardoor de gezamenlijke concurrentiepositie van de branche versterkt wordt.

Binnen het project werken overheid, ondernemers en onderwijs nauw met elkaar samen. “Door in te zetten op een leven lang leren, speelt beyond een grote rol in het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt én het volledig benutten van het aanwezige arbeidspotentieel”, zegt wethouder Martin de Beer van de gemeente Heerlen.

Meer partijen doen mee

Tal van netwerkcontacten zijn in de afgelopen periode al inhoudelijk op de New Deal aangehaakt en staan klaar om hun steentje bij te dragen, waaronder het landelijk Techniekpact, landelijk en regionaal georganiseerde sectoren en O&O-fondsen. Daarnaast doen ook werkgeversorganisaties, werknemersvertegenwoordigers, onderwijsinstellingen op alle niveaus, het kabinet, de rijksoverheid, de SER, SBB en het UWV mee met het verwezenlijken van de ambities uit de New Deal.