Veynex Zorgsysteem IP

In Nederland vindt in de ouderenzorg een verschuiving plaats van de intramurale naar extramurale zorg. Om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk veilig, plezierig en zelfstandig kunnen wonen zijn slimme zorgsystemen nodig voor onder meer zorg op afstand.

In het project Veynex Zorgsysteem IP wordt voor dit doel een infrastructuur ontwikkeld waarin cliënten, mantelzorgers, zorgmedewerkers en zorginstellingen technologisch geïntegreerd zijn. Communicatie gaat sneller en directer, betrokkenheid van alle partijen neemt toe, het werk wordt efficiënter gedaan en de kosten kunnen omlaag. Het project voorziet in een pilot waarin onder meer getoetst wordt of een dergelijk zorgsysteem toegevoegde waarde heeft voor de toekomstige gebruikers. Het project wordt opgezet samen met diverse partijen uit de zorg en EIZT.