2013-2017 (LED)
Sterker uit de crisis

In 2012 werd in Koers voor Limburg de gezamenlijke ambitie geformuleerd om het tijd van de economische crisis en de demografische krimp te keren. Dat leidde in 2013 tot de oprichting van Limburg Economic Development, een breed samengestelde triple helix organisatie om de Brainportagenda voor Zuid-Limburg te realiseren. Versterken kenniseconomie, door-ontwikkelen krachtsectoren en stimuleren kansrijke projecten.

In de afgelopen jaren hebben de samenwerkende partijen via LED een bijdrage geleverd aan de structuurversterking van de Zuid-Limburgse economie. Ruim 90 samenwerkingsprojecten zijn ondersteund, economische speerpunten werden geformuleerd en de regio werd op de kaart gezet. Nu de (wereld)economie is hersteld staat onze regio er substantieel beter voor. Van hekkensluiter naar economische koploper. De volgende uitdaging is het toekomstbestendig maken van onze economie.

We zijn er nog niet: de arbeidsmarkt, de innovatie van het MKB en de grensoverschrijdende mogelijkheden vragen ook de komende jaren om onverminderde economische samenwerking. LED heeft veel bereikt de afgelopen jaren, maar in toenemende mate kwam de vraag aan de orde of LED wel het adequate vehikel was voor de komende periode. De afstand tussen de organisatie en de partners was te groot en het draagvlak kalfde af. Vandaar dat de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen eind 2017 besloten om te gaan bouwen aan een nieuwe fase van de economische samenwerking in Zuid-Limburg.

 

2018-2021 (ESZL)
Toekomstbestendige economie 

Economische Samenwerking Zuid-Limburg bouwt inhoudelijk voort op het fundament van LED, maar is organisatorisch geheel anders ingericht. De organisatie wordt slanker en het inhoudelijke werk wordt door en vanuit Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen gecoördineerd. Hierdoor ontstaat een samenwerking die nauw verweven is met bestaande organisaties. Meer dan voorheen zal ook de provincie betrokken zijn bij de nieuwe samenwerkingsvorm. De gemeenten (ook de middelgrote en kleinere) krijgen meer grip op de organisatie, maar het triple helix  karakter van de samenwerking blijft nadrukkelijk gehandhaafd. In het bestuur, de opvolger van het Kernteam en in een nieuw te vormen ‘strategic board’ komen naast de overheid ook vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Inhoudelijk zijn er drie pijlers, gebaseerd op de focusgebieden Arbeidsmarkt & Onderwijs, MKB en Economie & Vestigingsklimaat. De coördinatie van arbeidsmarkt en onderwijs ligt bij Heerlen, Sittard-Geleen coördineert economie en vestigingsklimaat en Maastricht het MKB. Binnen die gemeenten zijn de portefeuillehouders verantwoordelijk en de kar wordt getrokken door nog aan te stellen programmamanagers. Daarmee blijven de werkzaamheden van het bureau van ESZL beperkt: coördinatie en communicatie. Het bureau blijft daardoor klein. De nog lopende door LED ondersteunde projecten worden door ESZL overgenomen.

De drie grote gemeenten hebben het initiatief genomen voor de hernieuwde samenwerking in Economische Samenwerking Zuid-Limburg en zij gaan ervan uit dat alle gemeenten in onze regio 6 euro per inwoner bijdragen en zich actief inzetten voor de samenwerking. Dat zal zeker de komende periode veel tijd en energie vergen van de partners. Die samenwerking richt zich in eerste aanleg niet alleen op het in gang zetten van de samenwerking als zodanig, maar vanzelfsprekend ook op de inhoud. De ambitie is om de economie toekomstbesteding te maken zodat Zuid-Limburg een van de aantrekkelijkste regio’s in Europa is om in te leven en te werken.