“Met meer buiten- dan binnengrens en een centrale positie in een Euregio met 4 miljoen inwoners en 7 universiteiten, heeft Zuid-Limburg de potentie om zich te ontwikkelen tot een topregio met een van de grootste (eu-) regionale economieën van Nederland”: Deze passage behoort tot één van de kernelementen uit de onlangs verschenen samenwerkingsagenda Zuid-Limburg. De Atlas voor Gemeenten 2019 onderstreept stelling des te meer. Want wat blijkt? Zonder grenzen behoort Zuid-Limburg tot de top.

De Atlas voor Gemeenten becijferde dat de Zuid-Limburgse steden enorm profiteren als er geen grenzen zouden zijn. Van onderaan naar de Top-10. Op de nationale ranglijst van de atlas van gemeenten staat Maastricht nu op plaats 37. Maar zonder grenzen stijgt de stad naar de zevende plaats. Heerlen gaat van 43 naar 10 en Sittard-Geleen van plek 49 naar 23. De Zuid-Limburgse steden behoren tot de grootste stijgers, blijkens de onderstaande tabel.

De onderzoekers van Atlas voor Gemeenten doen onderzoek naar het wel en wee van Nederlandse buurten, wijken, gemeenten en regio’s. Zij stellen zich ten doel de verschillen zo precies mogelijk te beschrijven en verklaren. Het onderzoek van Atlas richt zich op verschillende beleidsterreinen waar lokale, regionale en centrale overheden zich mee bezighouden: leefbaarheid & veiligheid; economie & arbeidsmarkt; zorg & welzijn; mobiliteit & milieu; woonklimaat & voorzieningen en kunst, erfgoed & cultuur.

Zonder (internationale) barrières of regionale grenzen en mét een betere infrastructuur, stijgen steden in grensregio’s flink.

Maar die grensbarrières zijn er natuurlijk wel degelijk. Om die reden wordt er in de Samenwerkingsagenda 2019-2023 van Zuid-Limburg voor gepleit om ‘met versterkte inzet structurele barrières voor structurele welvaartsgroei te slechten’. Expliciet gaat het daarbij ook om ‘barrières die door landsgrenzen worden opgeworpen’.

De regio Zuid-Limburg vroeg reeds een aantal jaar geleden aan Atlas om het effect van grensbarrières te onderzoeken. Ook toen bleek dat het aantal banen binnen een acceptabele reistijd in Zuid-Limburg zonder grensbarrières ruim bovengemiddeld zou zijn. Een grote sprong ten opzichte van de huidige situatie.

Meer informatie vindt u op: https://www.atlasvoorgemeenten.nl/. Daar kunt u de Atlas ook bestellen.


Rol ESZL:

Het programma Economie & Vestigingsklimaat heeft tot doel Zuid-Limburg te ontwikkelen tot één van de aantrekkelijkste regio’s in Europa om te leven en te werken. Binnen dit programma, dat wordt gecoördineerd door de wethouder Economie van de gemeente Sittard-Geleen, ligt de focus op de navolgende thema’s: grensoverschrijdende samenwerking, duurzaamheid en economische profilering. Deze thema’s sluiten goed aan bij de opgaven die in Strategisch actieplan: Randstad Zuid-Limburg zijn geformuleerd ten aanzien van grensoverschrijdende kansen, duurzaamheid en de promotie van het unieke karakter van onze regio.